Dret de desestiment: 14 dies per desistir d’una compra feta fora d’un establiment comercial

Des de l’Oficina de Consum de la Garrotxa s’ha notat un augment de les visites comercials a domicili, per això recorden a tots els ciutadans que en tots els contractes signats fora dels establiments comercials, hi ha 14 dies per exercir el dret de desestiment.

 

Aquesta és la informació que ens fan arribar:

Les visites comercials a domicili cada cop són més freqüents. En alguns casos, els preus dels productes oferts són importants, i per aquesta raó, el consumidor ha d’estar molt segur de la compra realitzada, sobretot en el cas dels consumidors més vulnerables. És molt important informar a tots els ciutadans que en relació als contractes signats fora dels establiments comercials tenen 14 DIES PER EXERCIR EL SEU DRET DE DESESTIMENT.

Dret de desistiment: 

  • Termini: 14 dies naturals.
  • La persona consumidora no ha d’indicar la causa o motiu pel qual vol desistir.
  • Són nul·les de ple dret les clàusules que imposin a la persona consumidora una penalització o renúncia a l’exercici del dret de desistiment.
  • L’exercici del dret de desistiment és gratuït llevat d’un seguit d’excepcions en les quals la persona consumidora pot haver d’assumir un seguit de despeses (les teniu recollides a http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/vendes_fora_establiment_mercantil/index.html)

EL TERMINI DELS 14 COMENÇA A COMPTAR a partir de l’endemà en el que es produeix l’esdeveniment o acte.

  • Com s’exerceix el dret? 
    • La persona consumidora ha de comunicar a l’empresari la voluntat de desistir abans que fineixi el termini de 14 dies naturals (s’ha de tenir en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment).
  • La persona consumidora pot fer servir declaració inequívoca que vol resoldre el contracte (HA DE QUEDAR CERTIFICAT EL DESESTIMENT, NO VAL UNA TRUCADA TELEFÒNICA!!)

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE COM FER-HO, US PODEU ADREÇAR A L’OFICINA DE CONSUM DE LA GARROTXA: 972 27 60 44 – consum@garrotxa.cat – Presencialment, de dilluns a divendres, de 8 a 15h,