Conveni especial per a Cuidadors No Professionals

L’1 d’abril d’aquest any, entraven en vigor les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 6/2016 i el Reial Decret Llei 8/2019, que afecten al Conveni Especial de Cuidadors No Professionals de persones en situació de dependència.
És per aquest motiu, que s’informa que des de la data indicada totes les persones que siguin titulars d’una resolució administrativa en la qual se’ls reconegui la condició de Cuidador No Professional d’una persona en situació de dependència (dins del Programa Individual d’Atenció), i sempre i quan la persona que rep les cures tingui dret a la prestació econòmica de la dependència, podran sol·licitar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social la subscripció d’un Conveni Especial a tal efecte pel qual el pagament de les quotes corresponents anirà a càrrec de l’Administració General de l’Estat.

 

help concept, special toned photo f/x, focus point selective

 

Aquesta sol·licitud es podrà presentar a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, utilitzant el servei “Alta en Conveni Especial” o, en el seu cas, de forma presencial en una Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.