Connecta’t al català! Nous cursos al Servei de Català d’Olot

Connecta't al català

A partir d’aquest curs 2018/2019, els cursos de nivell bàsic, elemental, intermedi i suficiència són trimestrals. Hi ha tres períodes d’inscripció per curs: al setembre, al desembre i al març, i comencen els cursos a l’octubre, al gener i a l’abril.

Nivells Incial i Bàsic (Ai i A2 del Marc Europeu)

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. Consulta’n el programa.

DE GENER A MARÇ (2n trimestre)

    Nivell          Dies        Horari                     Lloc       Calendari
Inicial Dimarts i dijous 9.30-11.30 h Can Monsà 08/01/19-21/03/19
Bàsic 1 Dilluns i dimecres 9-11 h Can Monsà 08/01/19-21/03/19
Bàsic 1 Dilluns i dimecres 14.45-16.45 h Can Monsà 09/01/19-20/03/19
Bàsic 2 Dilluns i dimecres 9-11 h Can Monsà 09/01/19-21/03/19
Bàsic 2 Dilluns i dimecres 14.45-16.45 h Can Monsà 09/01/19-21/03/19
Bàsic 2 Dimarts i dijous 9-11 h Can Monsà 09/01/19-21/03/19
Bàsic 3 Dimarts i dijous 14.45-16.45 Can Monsà 08/01/19-21/03/19
Bàsic 3 Dilluns i dimecres 15.30-17.30 h  Besalú- Bressol d’Emprenedoria 09/01/19-21/03/19

Els certificats dels nivells inicials i bàsics faciliten els tràmits legals següents:

  • El certificat oficial de nivell inicial (A1 europeu) és vàlid per a l’emissió de l’informe de l’arrelament social.
  • El certificat oficial de nivell bàsic 3 (A2 europeu) és vàlid per a l’emissió de l’informe d’integració social.
  • D’acord amb el DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, la formació d’acollida inclou 90 hores de llengua catalana.

Nivell Elemental (nivell B1 del Marc Europeu)

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, puguin ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s’adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna. Consulta’n el programa.

El nivell Elemental de Llengua Catalana (E1, E2, E3, havent superat la prova final homologada) equival al nivell B1 europeu de coneixement de llengües.

DE GENER A MARÇ (2n trimestre)

     Nivell            Dies          Horari        Lloc        Calendari
Elemental 2 Dimarts i dijous 14.45-16.45 h Can Monsà 08/01/19-21/03/19

Nivell Intermedi (Nivell B2 del Marc Europeu)

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables. Consulta’n el programa.

DE GENER A MARÇ (2n trimestre)

           Nivell          Dies   Horari      Lloc     Calendari
Intermedi 2 Dilluns i dimecres 17-19 h Can Monsà 08/01/19-21/03/19

El Nivell Intermedi de Llengua Catalana (I1, I2, I3, havent superat la prova final homologada) equival al nivell B2 europeu de coneixement de llengües.

Nivell Superior (Nivell C2 del Marc Europeu)

El curs de coneixements superiors (nivell D) s’adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.

Aquest curs és anual, d’octubre a maig. A Olot, és una oferta biennal, és a dir, que s’ofereix un curs sí i un curs no. El 18/19 no hi ha curs presencial de C2 a Olot.