ACTUALITZACIÓ! Modificacions al calendari fiscal per la Covid-19

Actualització 17/04/2020

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) informa de la darrera modificació en el calendari fiscal 2020 a causa de la Covid-19:

Som conscients que l’evolució de les circumstàncies esdevingudes fins el dia d’avui fan preveure una afectació en l’activitat econòmica de les empreses, comerços i, conseqüentment, dels treballadors tant per compte pròpia com aliena, que tindrà incidència directa a les economies de les famílies més enllà del període comprès per l’estat d’alarma declarat pel Govern de l’Estat i també som coneixedors que aquesta valoració és compartida per molts equips de govern municipal de la nostra demarcació, que han traslladat a XALOC, mitjançant manifestacions de nombroses alcaldies, la seva voluntat de contribuir a pal·liar aquesta situació mitjançant mesures d’ajornament i ampliació de terminis de cobrança de diferents tributs municipals. En un primer moment, XALOC ja va adoptar un seguit de mesures que incidien, entre d’altres, en els calendaris fiscals, més immediats, dels diferents padrons d’ingressos de dret públic. Amb tot, constatades les pròrrogues posteriors i el previsible impacte econòmic esmentat anteriorment, es fa necessària l’adopció de noves mesures que tenen per objecte endarrerir i distribuir la pressió fiscal derivada d’obligacions tributàries d’àmbit local, de manera que facilitin al contribuent el seu compliment.

Per aquest motiu, en data 14 d’abril de 2020 s’ha emès una resolució que modifica els calendaris fiscals inicialment aprovats per aquest exercici 2020. Amb caràcter general la modificació operada versa sobre tres aspectes:

Ampliar el final del període de pagament, en aquells tributs que ja es trobaven en curs en el moment de declarar-se l’estat d’alarma motivat per l’aplicació directa del Reial Decret, que es veu ampliat per tots aquells dies en els què estigui en vigor.
Modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament, amb el conseqüent endarreriment de les dates de càrrec del 1er o únic venciment dels rebuts domiciliats (càrrec Q19) Ampliar el període de pagament, de manera que en lloc de calendaris fiscals de 2 mesos, es disposi de 3 mesos per dur a terme el pagament.

Podeu veure la modificació del calendari fiscal fent clic aquí (recordeu indicar La Vall d’en Bas).

xaloc-1

 

Publicat el 03/04/2020

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas informa que, d’acord amb l’organisme Xaloc de la Diputació de Girona, s’han pres noves mesures per tal d’ajudar els ciutadans i empreses per les conseqüències econòmiques de la Covid-19.

En primer lloc, l’aprovació del padró dels tributs es fa amb un calendari de tributs que s’allarga un mes més enllà del previst, essent doncs entre el 15 d’abril i el 15 de juny. AIxò fa que la quota, (o la primera fracció, si s’ha demanat aquesta possibilitat) arribi un mes més enllà de la data prevista inicialment.

A més, el termini de voluntària passa a ser de 3 mesos enlloc dels 2 que eren fins ara.

TRIBUT
INCI VOL
FINAL VOL
Càrrega rebuts domiciliats  1era o quota
Càrrega rebuts domiciliats  2 ona quota
Càrrega rebuts domiciliats  3era quota
IBIR
15-4
15-6
15-5
IBIU
15-4
15-6
15-5
16-8
1-10

 

Aquestes mesures permeten aconseguir que les persones que paguen el seu rebut mitjançant domiciliació bancària ho facin el 15 de juny. Hauran passat dos mesos des de l’inici dels efectes de la pandèmia. Pel que fa als contribuents que no ho tenen domiciliat, podran pagar fins al final del mes de juliol. Hauran passat 3 mesos des de l’inici de la pandèmia. Alhora que aquells que desitgin pagar en un termini semblant a l’establert inicialment podran pagar a partir del 15 de maig. Només un mes més tard.